Daily Archives: 2 March, 2023

Lý do tổ chức của bạn nên sử dụng hệ thống quản lý yêu cầu của Sao Mai Solution Group

. Một hệ thống quản lý yêu cầu (Request Management System – RMS) được thiết kế để quản lý, theo dõi và giải quyết các yêu cầu từ khách hàng hoặc các đơn vị trong công ty. Hệ thống này cũng được sử dụng để quản lý các vấn đề hoặc sự cố, hỗ trợ khách hàng và theo dõi tiến độ các yêu cầu…