SMInside là giải pháp phần mềm quản lý và hỡ trợ các hoạt động nội bộ bên trong của doanh nghiệp giúp tăng năng suất lao động và kiểm soát rủi ro.

Với các chức năng: Quản lý nhân viên, dự án, rủi ro; định vị vị trí, đưa ra thống kê và xuất dữ liệu hỗ trợ bộ phận back office. SMInside giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tổng quát toàn bộ quá trình hoạt động và xử lý công việc của nhân viên trong công ty.